Hanoi,Vietnam, 30/11/2022

26 ℃
Độ ẩm: 17%

Thắp hương Cầu Theo Ý Nguyện Xin quý Phật Tử chắp tay, tịnh tâm, niệm thần chú: "Om, Ta-Rê, Tu Ta-Rê, Tu-Rê, Soa-Ha " (108) lần, sau đó thành tâm với những ý nguyện tích cực và tinh khiết nhất tại đây. Rồi quý Phật Tử tụng hồi hướng: "Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả, Đệ tử và Chúng sinh đều trọn thành Phật đạo ".

Qúy vị vui lòng viết ngắn gọn, có thể viết tắt cho vừa khung hình
Chọn hình :
Họ tên:
Pháp danh:
Sinh ngày:
Tuổi:
Địa chỉ:
Quê Quán:
Ý Nguyện:

banner 3