Hanoi,Vietnam, 13/08/2022

29 ℃
Độ ẩm: 99%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Cập nhật: 02/05/2022

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

NGHI THỨC TỤNG KINH NIỆM PHẬT

Dâng hương vào lư

Quỳ xuống chắp tay cung kính

Niệm bài “Cúng hương tán Phật”.

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

 

Nguyện mây hương mầu này

Khắp cùng Mười Phương cõi

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp các Bồ Tát

Vô biên chúng Thanh Văn

Và cả thảy Thánh Hiền

Duyên khởi đài sáng chói

Trùm đến vô biên cõi

Khắp xông các chúng sinh

Đều phát tâm Bồ Đề

Xa lìa những nghiệp vọng

Trọn nên đạo Vô Thượng.

Lạy 3 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nhất tâm đảnh lễ

Nam mô tận Hư Không biến Pháp Giới quá hiện vị lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.

Lạy 3 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nhất tâm đảnh lễ

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Lạy 3 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nhất tâm đảnh lễ

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Gi ới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Lạy 3 lạy

Đứng chắp tay cung kính

Niệm bài “Tán Phật”.

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương Vô Thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp Trời người

Cha lành chung bốn loài

Nay con nguyện quy y

Diệt trừ vô lượng tội

Dâng lên lời tán than

Ức kiếp vẫn không cùng.

Lạy 3 lạy

Đứng chắp tay cung kính

Niệm bài “Phát nguyện”.

PHÁT NGUYỆN

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con tội chướng trọn tiêu diệt.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con căn lành ngày thêm lớn.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con thân tâm hằng thanh tịnh.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con sớm thành tựu nhất tâm.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con Tam Muội đặng hiện tiền.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con mau viên mãn tịnh nhân.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con Liên Đài được tiêu danh.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con thấy Phật đến Thọ Ký.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con biết trước giờ Vãng Sanh.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con viên mãn Bồ Tát Đạo.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn

Nguyện cho con độ tất cả chúng sanh.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính

Niệm bài “Đảnh lễ Phật A Di Đà”.

ĐẢNH LỄ PHẬT A DI ĐÀ

Thường Tịch Quang Tịnh Độ

A Di Đà Như Lai

Pháp thân màu thanh tịnh

Khắp Pháp Giới Chư Phật.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Thật Báo Trang Nghiêm Độ

A Di Đà Như Lai

Thân tướng hải vi trần

Khắp Pháp Giới Chư Phật.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Phương Tiện Thánh Cư Độ

A Di Đà Như Lai

Thân trang nghiêm giải thoát

Khắp Pháp Giới Chư Phật.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Cõi An Lạc Phương Tây

A Di Đà Như Lai

Thân căn giới Đại Thừa

Khắp Pháp Giới Chư Phật.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Cõi An Lạc Phương Tây

A Di Đà Như Lai

Thân hóa đến Mười Phương

Khắp Pháp Giới Chư Phật.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Cõi An Lạc Phương Tây

Giáo hạnh lý ba Kinh

Tội nói bày y chánh

Khắp Pháp Giới Tôn Pháp.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Cõi An Lạc Phương Tây

Quán Thế Âm Bồ Tát

Thân tử kim muôn ức

Khắp Pháp Giới Bồ Tát.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Cõi An Lạc Phương Tây

Đại Thế Chí Bồ Tát

Thân trí sáng vô biên

Khắp Pháp Giới Bồ Tát.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Cõi An Lạc Phương Tây

Thanh tịnh đại hải chúng

Thân trang nghiêm phước trí

Khắp Pháp Giới Thánh Chúng.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

SÁM PHỔ HIỀN

Thứ nhất: Lễ kính Chư Phật.

Thứ hai: Xưng tán Như Lai.

Thứ ba: Quảng tu cúng dường.

Thứ tư: Sám hối nghiệp chướng.

Thứ năm: Tùy hỷ công đức.

Thứ sáu: Thỉnh chuyển pháp luân.

Thứ bảy: Thỉnh Phật trụ thế.

Thứ tám: Thường tùy học Phật.

Thứ chin: Hằng thuận chúng sinh.

Thứ mười: Phổ giai hồi hướng.

Lạy 1 lạy

Quỳ xuống chắp tay cung kính

Niệm bài “Kệ Khai Kinh”.

KỆ KHAI KINH

Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam mô Bổn Sư

Thích Ca Mâu Ni Phật

Niệm 3 lần

Lạy 3 lạy

Ngồi xuống cung kính

Nhất tâm trì tụng Kinh.

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam Tạng Thật Xoa Nan Đà, người nước Vu Điền.

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

    Tôi nghe như vậy:

    Một thời, Đức Phật ngụ ở cung điện của Long Vương Ta Kiệt La, cùng với chúng đại Tỳ Kheo tám ngàn vị và ba vạn hai ngàn đại Bồ Tát đều vân tập đến đông đủ.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Long Vương:

    Vì tâm tưởng của tất cả chisng sinh sai khác nên tạo nghiệp cũng khác nhau. Do đấy cho nên có sự lưu chuyển trong các đường.

Này Long Vương!

    Ông có thấy các thứ hình sắc chủng loại đều khác nhau ở trong hội này và trong biển cả chăng? Tất cả như vậy đều do tâm tạo ra nghiệp của thân, nghiệp của miệng, nghiệp của ý hoặc thiện hoặc ác mà thành. Nhưng tâm thì không có hình sắc, chẳng có thể nhận thấy được, chỉ là hư vọng, do các pháp tập hơn lại mà phát sinh, hoàn toàn không có chủ tể, không có ngã và ngã sở tùy theo nghiệp nên hiện ra khác nhau, nhưng thật sự trong đó không có chủ thể tạo tác. Do vậy, tất cả các pháp đều chẳng thể nghĩ bàn, tự tánh như huyễn.

    Bậc trí giả biết như vậy phải nên tu tập nghiệp lành. Do đấy nên sinh ra năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, thảy đều đẹp đẽ, người nhìn không nhàm chán.

    “Này Long Vương!

     Ông hãy nhìn sắc thân của Như Lai.

     Thân này do tram ngàn ức phước sinh ra. Các tướng trang nghiêm, ánh sáng chiếu rực rỡ che khắp các đại chúng. Dù cho vô lượng ức ánh sáng của Trời Tự Tại và Trời Phạm Vương cũng chẳng hiện rõ ra được. Người nào chiêm ngưỡng thân ấy của Như Lai cũng đều chói mắt.

    Ông lại nhìn hình sắc vi diệu trang nghiêm thanh tịnh của các đại Bồ Tát này. Tất cả đều do phước đức tu tập nghiệp thiện mà sinh ra.

    Lại nữa, các hàng Thiên, Long bát bộ, có oai lực lớn cũng do phước đức nghiêp lành sinh ra. Nay có các hình sắc xấu xí, hoặc lớn hoặc nhỏ của các chúng sinh trong biển cả đều do đủ loại tư tưởng của tự tâm, thân miệng ý tạo ra các nghiệp bất thiện. Vì thế, nên tùy theo nghiệp mà đều tự nhận lấy kết quả. Nay ông phải nên tu học như vậy, cũng làm cho chúng sinh thấu tỏ nguyên lý nhân quả, cùng nhau tu tập nghiệp thiện.

  

   Đối với điều ấy, ông nên chánh kiến bất động, chớ để rơi vào nẻo đoạn kiến hay thường kiến. Đối với các ruộng phước nên hoan hỷ cúng dường. Do vậy, các ông cũng được người và Trời tôn kính, cúng dường.”

    Này Long Vương!

    Ông nên biết Bồ Tát có một pháp để có thể cắt đứt sự khổ trong tất cả các đường ác. Pháp ấy là gì?

   “Nghĩa là suốt ngày đêm thường nhớ nghĩ, tư duy quán xét pháp lành, làm cho các pháp lành tăng lên trong mỗi ý nghĩ, chẳng cho chút nghiệp ác nào xen vào.

    Đây có thể làm cho các ác dứt hẳn, pháp thiện tròn đầy, thường được gần gũi chư Phật, Bồ Tát cùng các Thánh Chúng khác. Gọi là pháp lành ấy tức các hàng Trời, người, Bồ Tát, Thanh văn, Bồ Đề Độc Giác, Bồ Đề Phật Đà.

   Tất cả đều nương nơi pháp này làm căn bản mà được thành tựu, cho nên gọi là pháp lành. Pháp này chính là mười nghiệp thiện. Những gì là mười nghiệp thiện?

   Đó là hoàn toàn xa lìa sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói hai chiều, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt, tham lam, sân hận và ngu si.”

   Này Long Vương! Nếu xa lìa sát sinh thì liền được thành tựu mười pháp xa lìa phiền não. Những gì là mười pháp?

   Một là đối với các chúng sinh ban cho sự không sợ hãi.

   Hai là, thường khởi tâm từ rộng lớn đối với chúng sinh.

   Ba là dứt hẳn tập khí giận dữ.

   Bốn là thân thể thường không bệnh tật.

   Năm là, mạng sống lâu dài.

   Sáu là, thường được loài phi nhân bảo vệ.

   Bảy là, thường không có mộng ác, ngủ hay thức đều yên vui.

   Tám là, diệt trừ thù oan trói buộc, các thù oán tự giải tỏa.

   Chín là, không sợ hãi về đường ác.

   Mười là, khi chết được sinh lên cõi Trời.

   Đó là mười pháp. Nếu đem hồi hướng lên quả vị Bồ Đề Vô Thượng thì sau khi thành Phật, sẽ được mạng sống tự tại theo tâm của Phật.

   Lại nữa, này Long Vương! Nếu xa lìa trộm cắp thì được mười pháp đáng tin cậy. Những gì là mười pháp?

   Một là, tài sản dồn đầy, vua, giặc, nước, lửa, con hư, không thể hủy hoại.

   Hai là, nhiều người thương mến.

   Ba là, không ai lừa gạt.

   Bốn là, mười phương tán thán.

   Năm là, không lo sợ tổn hại.

   Sáu là, tiếng tốt lan khắp.

   Bảy là, ở trong chúng không khiếp sợ.

   Tám là, của cải, mạng sống, sắc đẹp, sức khỏe yên vui, đầy đủ biện tài không khiếm khuyết.

   Chín là, thường mang tâm bố thí.

   Mười là, khi chết được sinh lên cõi Trời.

   Đây là mười pháp. Nếu đem hồi hướng lên quả vị Bồ Đề Vô Thượng thì sau khi thành Phật tất chứng được Bồ Đề rộng lớn thanh tịnh.

   Lại nữa, này Long Vương! Nếu xa lìa hạnh tà thì đạt bốn loại pháp được người trí khen ngợi.

   Những gì là bốn pháp?

   Một là, các căn điều hòa.

   Hai là, dứt hẳn sự loạn động.

   Ba là, được thế gian khen ngợi.

   Bốn là, vợ không thể bị xâm hại.

   Đó là bốn pháp. Nếu có để đem hồi hướng lên quả vị Bồ Đề Vô Thượng thì sau khi thành Phật sẽ được tướng trượng phu, tạng bí mật của Phật.

   Lại nữa, này Long Vương! Nếu xa lìa lời nói dối thì liền đạt tám loại pháp được Chư Thiên khen ngợi. Những gì là tám pháp?

   Một là, miệng thường sạch sẽ với mùi thơm của hoa sen xanh.

   Hai là, được người đời tin phục.

   Ba là, lời nói ra luôn có chứng cứ, được hàng Trời, người kính mến.

   Bốn là, thường đem lời ái ngữ an ủi mọi người.

   Năm là, được tâm an vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh.

  Sáu là, lời nói không lầm lỗi, tâm thường vui vẻ.

  Bảy là, nói năng trang trọng, hàng Trời, người phụng hành.

  Tám là, trí tuệ thù thắng, không ai chế ngự được.

  Đây là tám pháp, nếu đem hồi hướng lên quả vị Bồ Đề Vô Thượng thì sau khi thành Phật, sẽ được lời nói chân thật của Như Lai.

   Lại nữa, này Long Vương! Nếu xa lìa lời nói hai chiều thì liền được năm loại pháp chẳng thể hư hoại. Những gì là năm pháp?

   Một là, được thân bất hoại vì không ai hại được.

   Hai là, được quyến thuộc bất hoại bì không ai phá được.

   Ba là, được tín tâm bất hoại vì thuận theo nghiệp đã có.

   Bốn là, được pháp hạnh bất hoại vì sự tu tập kiến cố.

   Năm là, được thiện tri thức bất hoại vì không hề lừa dối.

   Đây là năm pháp, nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ Đề Vô Thượng thì sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chánh, các ma, ngoại đạo chẳng thể phá hoại.  

   Lại nữa, này Long Vương! Nếu xa lìa lời nói thô ác thì liền thành tựu được tám việc làm trong sáng. Những gì là tám việc?

   Một là, nói năng luôn chừng mực.

   Hai là, nói ra điều lợi ích.

   Ba là, nói điều chắc chắn hợp lý.

   Bốn là, nói lời hay.

   Năm là, nói ra người khéo có thể chấp nhận được.

   Sáu là, lời nói luôn được tin theo.

   Bảy là, lời nói không ai có thể chê trách.

   Tám là, nói ra người rất ưa thích.

   Đây là tám việc, nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ Đề Vô Thượng thì sau khi thành Phật, sẽ được tướng của tiếng Phạm Âm nơi Như Lai.

   Lại nữa, này Long Vương! Nếu xa lìa lời nói thêu dệt thì liền thành tựu được ba pháp chắc chắn. Những gì là ba pháp?

   Một là, chắc chắn được bậc trí thương mến.

   Hai là, chắc chắn có thể dùng trí tuệ giải đáp mọi câu hỏi đúng sự thật.

   Ba là, chắc chắn có được oai đức hơn hết, không hư dối đối với hàng Trời, người.

   Đây là ba pháp, nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ Đề Vô Thượng thì sau khi thành Phật, sẽ đạt các chỗ được thọ ký của Như Lai luôn đích thật.  

   Lại nữa, này Long Vương! Nếu xa lìa tham lam thì thành tựu đợc năm pháp tự tại. Những gì là năm?

   Một là, ba nghiệp tự tại vì các căn đầy đủ.

   Hai là, của cải tự tại vì những kẻ oán tặc không thể chiếm đoạt.

   Ba là, phước đức tự tại vì tùy theo ý muốn của mình mọi của cải đều có đầy đủ.

   Bốn là, ngôi vua tự tại vì những vật quý lạ đều được phụng hiến.

   Năm là, của cải có được hơn cả năm lần mong ước vì xưa kia đã không bỏn sẻn, ganh ghét.

   Đây là năm pháp, nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ Đề Vô Thượng thì sau khi thành Phật sẽ được ngôi vị đặc biệt tôn quý trong ba cõi, mọi người đều cung kính, cúng dường.

    Lại nữa, này Long Vương! Nếu xa lìa sân hận thì tâm liền đạt được tám pháp vui vẻ. Những gì là tám pháp?

    Một là, tâm không bị phiền não tổn hại.

    Hai là, tâm không giận dữ.

    Ba là, không có tâm tranh chấp.

    Bốn là, tâm nhu hòa, ngay thẳng.

    Năm là, đạt được tâm từ của bậc Thánh.

    Sáu là, tâm thường đem lại lợi ích, an vui cho chúng sinh.

    Bảy là, thân tướng đẹp đẽ, trang nghiêm, mọi người thường cung kính.

    Tám là, vì từ hòa, nhẫn nhục nên sớm được sinh lên cõi Trời Phạm Thiên.

    Đây là tám pháp, nếu có thể hồi hướng đến quả vị Bồ Đề Vô Thượng thì sau khi thành Phật sẽ được tâm vô ngại, người nhìn thấy không nhàm chán.

    Lại nữa, này Long Vương! Nếu xa lìa ngu si thì liền thành tựu dược mười pháp công đức. Những gì là mười pháp?

    Một là, được tâm ý ưa thích chân thật, bạn bè cũng chân thật.

    Hai là, tin tưởng sâu xa vào nhân quả, nên thà chết chứ không làm việc ác.

    Ba là, chỉ quy y Phật, chẳng theo vị Trời nào khác.

    Bốn là, tâm chánh kiến, ngay thẳng, dứt hẳn tất cả lưới nghi về lý số tốt xấu.

    Năm là, thường được sinh trong hàng Trời, người chẳng còn rơi vào đường ác.

   Sáu là, vô lượng phước đức và trí tuệ dần dần tăng thêm.

   Bảy là, hoàn toàn xa lìa nẻo tà, đi theo con đường của bậc Thánh.

   Tám là, không dất khởi thân kiến, xả bỏ nghiệp ác.

   Chín là, an trụ trong sự nhận biết không chướng ngại.

   Mười là, chẳng rơi vào các hoạn nạn.

   Đây là mười pháp, nếu có thể đem hồi hướng đến quả vị Bồ Đề Vô Thượng, thì sau khi thành Phật sẽ sớm đạt được chánh pháp của tất cả Phật, thành tựu thần thông tự tại.

   Nếu Bồ Tát nào nương theo nghiệp thiện này thì trong lúc tu đạo, do có thể xa lìa sự sát sinh mà thực hành bố thí nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt được, sống lâu không chết yểu, chẳng bị tất cả kẻ oán thù làm tổn hại.

   Do xa lìa việc trộm cướp mà thực hành bố thí, nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt được, có thể chứa nhóm đầy đủ tạng pháp của Chư Phật hơn hết không ai sánh bằng.

   Do xa lìa việc làm tà dâm mà thực hành bố thí, nên thường được của bái, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt được, gia đình trinh thuận, mẹ và vợ con, không ai có thể nhìn ngắm họ bằng dâm dục.

   Do xa lìa lời nói dối trá mà thực hành bố thí nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt được, xa lìa các sự hủy báng, giữ gìn chánh pháp, làm gì cũng chắc chắn, đạt được kết quả giống như nguyện ước.

   Vì xa lìa lời nói hai chiều ly gián mà thực hành bố thí, nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, quyến thuộc hòa thuận, cùng một chí hướng, thường vui vẻ không chống trái, tranh chấp.

   Vì xa lìa lời nói thô ác mà thường thực hành bố thí nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, tất cả chúng hội đều vui vẻ quy ngưỡng, nói ra điều gì cũng được tin tưởng, tiếp nhận, không ai chống cự.

   Do xa lìa lời nói thêu dệt mà thực hành bố thí nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, lời nói luôn không dối gạt, mọi người đều kính trọng, tiếp nhận, có thể dùng phương tiện khéo léo để dứt hẳn các sự nghi ngờ lầm lạc.

   Do xa lìa tâm tham lam mà thực hành bố thí nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, có tất cả vật gì cũng đều đem bố thí, xả bỏ, có sự tin hiểu vững chắc, đầy đủ oai lực lớn.

   Vì xa lìa tâm sân hận mà thực hành bố thí, nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, sớm tự thành tựu tâm trí vô ngại, các căn trang nghiêm, đẹp đẽ, ai thấy cũng kính mến.

   Vì xa lìa tâm ngu si tà kiến, điên đảo mà thực hành bố thí, nên thường có được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, luôn được sinh vào trong nhà chánh kiến và chánh tín, gặp Phật, nghe pháp, cúng dường chư Tăng, thường không quên tâm đại Bồ Đề.

   Đó là lúc tu đạo Bồ Tát, Đại Sĩ thực hành mười nghiệp thiện, bằng việc bố thí trang nghiêm mà được lợi ích lớn như vậy.

    Này Long Vương!

    Lấy phần cốt yếu mà nói, làm mười nghiệp thiện mà dùng giới để trang nghiêm thì có năng lực sinh khởi tất cả lợi ích chân thật trong Phật Pháp, đầy đủ nguyện rộng lớn.

   Vì trang nghiêm bằng “Nhẫn nhục”, nên được âm thanh viên mãn của Phật, đầy đủ các tướng tốt.

   Vì trang nghiêm bằng “Tinh tấn” nên có thể phá trừ ma oán, nhập vào tạng pháp của Phật.

   Vì trang nghiêm bằng “Thiền định” nên có thể sinh khởi niệm, tuệ, hổ thẹn và khinh an.

   Vì trang nghiêm bằng “Trí tuệ” nên có thể sứt hẳn tất cả vọng kiến phân biệt.

   Vì trang nghiêm bằng “Tâm từ” nên đối với các chúng sinh chẳng khởi phiền não, làm hại.

   Vì trang nghiêm bằng “Tâm bi” nên thương yêu các chúng sinh, thường chẳng nhàm chán xả bỏ.

   Vì trang nghiêm bằng “Tâm hỷ” nên thấy người tu tập nghiệp thiện tâm không ganh ghét.

   Vì trang nghiêm bằng “Tâm xả” nên đối với cảnh thuận hay nghịch tâm không yêu thích hoặc bực tức.

   Vì trang nghiêm bằng “Tứ nhiếp pháp” nên luôn siêng năng giáo hóa tất cả chúng sinh.

   Vì trang nghiêm bằng “Tứ niệm xứ” nên khéo có thể tu tập pháp quán tứ niệm xứ.

   Vì trang nghiêm bằng “Tứ chánh cần” nên đều có thể đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, thành tựu tất cả pháp thiện.

  Vì trang nghiêm bằng “Tứ thần túc”, nên thường làm cho thân tâm nhẹ nhàng, thư thái.

   Vì trang nghiêm bằng “Năm căn”, nên lòng tin vững sâu xa, siêng năng chẳng biếng trễ, thường không mê mờ, vọng động, luôn tĩnh lặng, thuần hòa dứt các phiền não.

   Vì trang nghiêm bằng “Năm lực”, nên mọi thứ thù địch đều diệt hết, không ai có thể phá hoại được.

   Vì trang nghiêm bằng “Bảy giác chi”, nên thường khéo giác ngộ tất cả các pháp.

   Vì trang nghiêm bằng “Tám Thánh Đạo”, nên đạt được trí huệ chân chánh, luôn hiện ra ở trước.

   Vì trang nghiêm bằng “Pháp chỉ”, nên có năng lực trừ bỏ tất cả kết sử.

   Vì trang nghiêm bằng “Pháp quán”, nên có thể tự nhận biết tự tánh của các pháp đúng như thật.

   Vì trang nghiêm bằng “Phương tiện”, nên sớm thành tựu đầy đủ cái vui của hữu vi và cái vui của vô vi.

  Này Long Vương, ông nên biết mười nghiệp thiện ấy hay khiến mười lực, bốn vô sở úy, mười tám pháp bất cộng và tất cả Pháp Phật đều được viên mãn. Vì thế, nên các ông phải nên siêng năng tu học.

   Này Long Vương!

   Ví như tất cả thành ấp, xóm làng đều nương nơi mặt đất mà được đứng vững. Tất cả cỏ thuốc, cây cối, rừng rậm cũng đều nương vào đất mà được sinh trưởng.

   Mười nghiệp thiện này cũng như thế, là chỗ tựa vững chắc cho hàng Trời, Người.

   Tất cả hàng Thanh văn, Bồ Đề Độc Giác, hạnh nguyện của các Bồ Tát và tất cả Pháp Phật cũng đều nương nơi mặt đất mười nghiệp thiện này mà được thành tựu.

   Lúc Đức Phật giảng nói Kinh này xong, Long Vương Ta Kiệt la cùng các đại chúng bao gồm tất cả Trời, người, a tu la… đều rất hoan hỷ, tin tưởng, lãnh thọ làm theo.

NGHI THỨC

TỤNG KINH NIỆM PHẬT

Quỳ xuống chắp tay cung kính

Niệm 3 lần.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc

Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

         Lạy Phật 3 lạy

Ngồi xuống cung kính

Nhất tâm niệm Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.

3 tràng.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

10 lần.

Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.

10 lần.

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

10 lần.

 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

10 lần

  Lạy 3 lạy

Ngồi xuống cung kính

Nhất tâm niệm

“Chú Vãng Sanh Tịnh Độ”

Niệm 3 lần.

 

CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

   Nam mô A Di Đa bà dạ, Đa tha già đa dạ, Đa điệt dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di dị đa, Tỳ ca lan đế, A di rị đa, Tỳ ca lan đa, Dà di nị dà dà na, Chỉ ca đa lệ ta bà ha.

Ngồi xuống

 cung kính

Nhất tâm niệm bài

“Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh”

 

MA  HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT  ĐA TÂM  KINH

    Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách.

    Này Ông Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

   

    Này Ông Xá Lợi Phất! Tướng không của mọi pháp không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong chân không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng, điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng được đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nên biêt bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú. Là Đại Minh Chú. Là Vô Thượng Chú. Là Vô Đẳng Đẳng Chú trừ được hết thảy khổ. Chân thực không hư.

     Vì vậy liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:

     “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Bồ đề tát bà ha. Ma Ha Bát nhã Ba La Mật Đa.”

 

TÁN PHẬT A DI ĐÀ

A Di Đà Phật Thân Kim Sắc

Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm

Năm tu di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ Tát hiện ở trong

Bốn mươi Tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm Sen Vàng lên giải thoát

Qui mạng lễ A Di Đà Phật

Ở phương Tây Thế Giới An Lành

Con xin phát nguyện Vãng Sanh

Cúi xin Đức từ bi tiếp độ

Nam mô Tây Phương Cực Lạc

Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính

Niệm bài “Phát Nguyện

đảnh lễ Phật A Di Đà”.

 

PHÁT NGUYỆN ĐẢNH LỄ

PHẬT A DI ĐÀ

Kính lạy Phật A Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường xuyên đảnh lễ Ngài

Cho đến lúc lâm chung

Thân thể không đau bệnh

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Kính lạy Phật A Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường xuyên đảnh lễ ngài

Cho đến lúc lâm chung

Tâm hồn không hôn mê.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Kính lạy Phật A Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường xuyên đảnh lễ Ngài

Cho đến lúc lâm chung

Không tham đắm ngũ dục.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Kính lạy Phật A Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường xuyên đảnh lễ Ngài

Cho đến lúc lâm chung

Tâm niệm Phật Di Đà.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Kính lạy Phật A Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường xuyên đảnh lễ Ngài

Cho đến lúc lâm chung

Xả ly Ta Bà khổ.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Kính lạy Phật A Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường xuyên đảnh lễ Ngài

Cho đến lúc lâm chung

Hân nguyện về Tịnh Độ.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Kính lạy Phật A Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường xuyên đảnh lễ Ngài

Cho đến lúc lâm chung

Con thấy Kim Thân Phật.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Kính lạy Phật A Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường xuyên đảnh lễ Ngài

Khi Vãng Sanh Tịnh Độ

Hoa nở tâm khai ngộ.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Kính lạy Phật A Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường xuyên đảnh lễ Ngài

Khi Vãng Sanh Tịnh Độ

Chứng ngộ pháp vô sanh.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Kính lạy Phật A Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường xuyên đảnh lễ Ngài

Khi Vãng Sanh Tịnh Độ

Chóng viên thành Toàn Giác.

Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính

Niệm bài “Hồi hướng

 vãng sạnh tịnh độ”.

HỒI HƯỚNG VÃNH SANH TỊNH ĐỘ

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát tâm Bồ Đề

Hết một báo thân này

Đồng sang nước Cực Lạc.

Lạy 3 lạy

Quỳ xuống chắp tay cung kính

Niệm bài “Tự Quy Y”.

TỰ QUY Y

Tự Quy Y Phật

Nguyện cho chúng sinh

Thể theo đạo cả

Phát tâm vô thượng.

Lạy 1 lạy

Tự Quy Y Pháp

Nguyện cho chúng sinh

Thấu rõ Kinh Tạng

Trí huệ như biển.

Lạy 1 lạy

Tự Quy Y Tăng

Nguyện cho chúng sinh

Thống lý đại chúng

Hết thảy không ngại. 

Lạy 5 lạy

Xá 1 xá.

Tin tức liên quan

Kinh Nhật Tụng
(26/03/2022)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
(26/09/2020)
Kinh Dược Sư
(05/10/2020)
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
(22/03/2022)
Từ bi Đạo tràng sám pháp: Lương Hoàng Sám
(28/09/2020)
banner 3