Hanoi,Vietnam, 04/08/2021

34 ℃
Độ ẩm: 95%

Xin quý Phật Tử chắp tay, tịnh tâm, niệm thần chú: "Om, Ta-Rê, Tu Ta-Rê, Tu-Rê, Soa-Ha " (108) lần, sau đó thành tâm với những ý nguyện tích cực và tinh khiết nhất tại đây. Rồi quý Phật Tử tụng hồi hướng: "Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả, Đệ tử và Chúng sinh đều trọn thành Phật đạo ".